Επικοινωνήστε μαζί μας|info@sydise.gr

Κριτήρια εισδοχής

Αρχική/Κριτήρια εισδοχής
  • Όσοι κατέχουν πτυχίο διερμηνείας συνεδρίων (βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) και κατ’ ελάχιστον 100 ημέρες εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων.
  • Όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλο και κατάρτιση διερμηνέως συνεδρίων και κατ’ ελάχιστον 120 ημέρες εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων.

Όσοι δεν πληρούν κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις αλλά έχουν πάνω από 150 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν στην περίπτωση διερμηνέα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, θα γίνονται δεκτοί κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδιας επιτροπής και ομόφωνης απόφασης του ΔΣ.

Θα πρέπει ο διερμηνέας να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος ως διερμηνέας και να είναι ενεργός.

Aρκεί η προσκόμιση αντιγράφου έναρξης από το λογαριασμό του υποψηφίου στο gsis.gr μέσω εκτύπωσης σε pdf των «στοιχείων μητρώου επιχείρησης».

Κατασταστικο συλλογου

Ως ημέρες εργασίας νοούνται αποκλειστικά και μόνο ημέρες εργασίας συνεδριακής διερμηνείας (διαδοχικής/ταυτόχρονης ή ψιθυριστής) και όχι διερμηνείας δικαστηρίων ή συνοδείας.

Τα υποψήφια μέλη καταθέτουν λεπτομερή κατάλογο με τις ημέρες εργασίας τους (ημερομηνία/ τίτλος συνεδρίου/ γλώσσες εργασίας) και τα αντίστοιχα αντίγραφα από το μπλοκ αποδείξεων/ τιμολογίων. Μπορούν να διαγράφουν από τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών το ποσόν της αμοιβής και το όνομα του πελάτη για λόγους εμπιστευτικότητας.

Προκειμένου η κατάρτιση διερμηνέως να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνονται μαθήματα διαδοχικής  και ταυτόχρονης διερμηνείας διάρκειας τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών.