Επικοινωνήστε μαζί μας|info@sydise.gr

Κώδικας Δεοντολογίας Διερμηνέων Συνεδρίων

Αρχική/Κώδικας Δεοντολογίας Διερμηνέων Συνεδρίων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 1. Ο παρών Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (εφεξής «Κώδικας») θεσπίζει τους κανόνες ακεραιότητας, επαγγελματισμού και εχεμύθειας τους οποίους υποχρεούνται να τηρούν όλες οι κατηγορίες μελών του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της εργασίας τους ως διερμηνείς συνεδρίων.
 2. Τα μέλη δείχνουν αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους τους. Προστατεύουν την προσωπικότητα των ιδίων και των συναδέλφων τους. Για παράδειγμα, η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί καθαρή ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους. Σε περίπτωση που ο διερμηνέας διαπιστώσει ότι ένας άλλος διερμηνέας ενεργεί αντιεπαγγελματικά, συστήνεται να το επισημάνει στον εν λόγω συνάδελφο και, αν είναι απαραίτητο, να ενημερώσει για την αντιεπαγγελματική του στάση το αρμόδιο όργανο του Συλλόγου Διερμηνέων. Επιπροσθέτως, τα μέλη αποφεύγουν οποιαδήποτε δήλωση ή πράξη η οποία θίγει τα συμφέροντα του Συλλόγου ή των μελών του.
 3. Ο διερμηνέας οφείλει να προετοιμάζεται για την εργασία του έγκαιρα και προσεκτικά πριν το συνέδριο. Προετοιμασία σημαίνει εξοικείωση με το θέμα και το λεξιλόγιο του θέματος και στις γλώσσες εργασίας του. Κατά την ανάθεση του έργου, ο διερμηνέας απαιτείται να ενημερώνεται για το θέμα και τον ακριβή τόπο και χρόνο συνάντησης, τον πελάτη ή εκπρόσωπο αυτού και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω πληροφορίες. Η επαρκής ενημέρωση για το συνέδριο συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών του.
 4. Ο διερμηνέας δεν αποδέχεται μια ανάθεση αν δεν μπορεί να προετοιμαστεί επαρκώς.
 5. Ο διερμηνέας οφείλει να προσέρχεται στον χώρο εργασίας του εγκαίρως και με ευπρεπή ενδυμασία.
 6. Τα μέλη του Συλλόγου δεν δέχονται εργασία για την οποία δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η αποδοχή εργασίας συνεπάγεται ηθική δέσμευση από την πλευρά του μέλους ότι θα εργασθεί με τον δέοντα επαγγελματισμό. Επιπλέον, κάθε μέλος του Συλλόγου που προσλαμβάνει άλλους διερμηνείς συνεδρίων, είτε είναι μέλη του Συλλόγου, είτε όχι, αναλαμβάνει την ίδια δέσμευση. Τα μέλη του Συλλόγου δεν δέχονται πάνω από μία επαγγελματική υποχρέωση (επιβεβαιωμένη ημέρα εργασίας) ταυτόχρονα. Σε περίπτωση προσφοράς β’ πρότασης συνεργασίας (option) για την ίδια χρονική περίοδο, ο διερμηνέας οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη σχετικά και ότι μπορεί να τη δεχτεί μόνο ως β’ option. Σε κάθε περίπτωση ο διερμηνέας δεσμεύεται από τις option με σειρά προτεραιότητας. Αν επιβεβαιωθεί η β’ ή η γ’ option νωρίτερα, ο διερμηνέας οφείλει πρώτα να επικοινωνήσει με τον πελάτη που του έχει προσφέρει την α’ option για επιβεβαίωση ή αποδέσμευση.
 7. Τα μέλη του Συλλόγου δεν δέχονται εργασία ή συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να θίξουν την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη του επαγγέλματος.
 8. Για οποιοδήποτε επαγγελματικό σκοπό, τα μέλη μπορούν να δημοσιοποιούν το γεγονός ότι είναι διερμηνείς συνεδρίων και μέλη του Συλλόγου, είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως μέρος ομάδας.
 9. Ο διερμηνέας πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τις επαγγελματικές του δεξιότητες. Πέραν της καλής γνώσης της γλώσσας και των δεξιοτήτων διερμηνείας, πρέπει να διαθέτει γνώση τεχνικών διερμηνείας, όπως και ευρεία γενική παιδεία. Τα μέλη του Συλλόγου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια του προγράμματος δια βίου μάθησης που οργανώνει ο Σύλλογος και/ή σε αντίστοιχα σεμινάρια.
 10. Ο διερμηνέας θα διερμηνεύει μόνο μεταξύ των γλωσσών για τις οποίες είναι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο ή είναι διαπιστευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο διεθνή οργανισμό. Επομένως, προκειμένου για την προσθήκη των νέων τους γλωσσικών συνδυασμών, τα μέλη πρέπει να ενημερώνουν το Σύλλογο όταν αποκτούν νέους τίτλους γλωσσομάθειας.
 11. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν και να εγγυώνται, τόσο για τα ίδια όσο και για άλλους διερμηνείς συνεδρίων που προσλαμβάνονται μέσω αυτών, είτε είναι μέλη του Συλλόγου είτε όχι, την τήρηση των συνθηκών εργασίας ως ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος
 12. Ο διερμηνέας θα τηρεί τυχόν επιμέρους κανόνες και πρωτόκολλα που αφορούν σε μια συγκεκριμένη αποστολή διερμηνείας.
 13. Ο διερμηνέας συνεδρίων που εργάζεται σε διμερείς διαπραγματεύσεις ή σε κοινοτική διερμηνεία (community interpreting) ή ως δικαστηριακός διερμηνέας ή ως διερμηνέας συνεδρίων, ή σε οιοδήποτε άλλο πλαίσιο τηρεί τον κανόνα της ουδετερότητας, δεν συζητά, δεν δίνει συμβουλές ή/και δεν εκφράζει απόψεις ή αντιδράσεις προς οιονδήποτε εμπλεκόμενο καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων του ως διερμηνέα.
 14. Τα μέλη του Συλλόγου δεσμεύονται ότι θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια απέναντι σε όλα τα πρόσωπα και σχετικά με όλες τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιαδήποτε συνεδρίαση που δεν είναι ανοιχτή στο κοινό. Τα μέλη απαγορεύεται να αποκομίζουν οποιοδήποτε ατομικό όφελος από εμπιστευτικές πληροφορίες που τυχόν απέκτησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως διερμηνέων.
 15. Ο διερμηνέας προσπαθεί, ακόμη και από πριν όπου είναι δυνατό, να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αποτελεσματική διερμηνεία (π.χ. να κάθεται σε σημείο από το οποίο μπορεί να δει τον ομιλητή και τις διαφάνειες και από το οποίο τον ακούν καθαρά, να υπάρχουν επαρκή διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του κλπ.).

 Ο διερμηνέας δεν  διακόπτει ή/και δεν παρεμβαίνει εκτός αν:

         α.  θέλει να ζητήσει διευκρινίσεις,

         β.  οφείλει να παρέχει διευκρίνιση για κάτι που κατά τη γνώμη του ένας από τους εμπλεκομένους δεν κατάλαβε,

         γ. οφείλει να ενημερώσει τους εμπλεκομένους σχετικά με μια αναφορά πολιτισμικού περιεχομένου που οι ίδιοι δεν κατάλαβαν, ή

         δ. οφείλει να επισημάνει μια κατάσταση ή παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη διερμηνευτική διαδικασία (όπως π.χ. ανεπαρκής χώρος εγκατάστασης του διερμηνέα, ανεπαρκής ορατότητα ή οπτική επαφή ή κακός ήχος, ανεπαρκή διαλείμματα κλπ.).

 1. Ο διερμηνέας πρέπει να καθορίζει την αμοιβή που ζητά για τις υπηρεσίες του με επαγγελματικό και δίκαιο τρόπο. Τα μέλη του Συλλόγου:

α. δεν ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό,

β. σέβονται τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τις πληρωμές, πιστώσεις, συμβάσεις, πωλήσεις, καθώς και τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους,

γ. επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά από αστική, κοινωνική, επαγγελματική και εμπορική άποψη, απέναντι στα άλλα μέλη του Συλλόγου, όπως και απέναντι στα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ειδικότερα στους πελάτες και υπαλλήλους των πελατών.

δ. οφείλουν να καταβάλλουν, εντός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, τις αμοιβές των συναδέλφων που έχουν προσλάβει με ευθύνη τους, εφόσον οι συνάδελφοι έχουν εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο συνάδελφο διερμηνέα-εργοδότη, ανεξάρτητα από την έκβαση της συναλλαγής τους με τον πελάτη τους.

 1. Συμπεριφορά μελών ΣΥΔΙΣΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέλη του ΣΥΔΙΣΕ πρέπει να επιδεικνύουν κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη δέουσα επιμέλεια ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της εμπιστευτικότητας που διέπει το επάγγελμα των διερμηνέων συνεδρίων και να διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση η αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

 1. Διαδικασία Τροποποίησης Κώδικα

Οι προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Παραρτήματός του κατατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση και εγκρίνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων..

Ακολουθεί το Παράρτημα: Κώδικας Πρακτικής-Συνθήκες Εργασίας Διερμηνέων. Για να τον δείτε μεταβείτε εδώ

Αρχείο PDF: Κώδικας Δεοντολογίας με Παράρτημα Κώδικα Πρακτικής_1.0