Επικοινωνήστε μαζί μας|info@sydise.gr

Κώδικας Δεοντολογίας Διερμηνέων Συνεδρίων

Αρχική/Κώδικας Δεοντολογίας Διερμηνέων Συνεδρίων

Κώδικας Δεοντολογίας

 1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας τηρείται από όλα τα μέλη του «Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε).
 2. Τα μέλη δείχνουν αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους τους. Προστατεύουν την προσωπικότητα των ιδίων και των συναδέλφων τους. Για παράδειγμα, η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί καθαρή ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους. Ο διερμηνέας δεν θα πρέπει να αξιολογεί και να κρίνει έναν άλλο διερμηνέα ούτε θα πρέπει κάτι τέτοιο να απαιτείται από αυτόν. Αν, ωστόσο, εντοπίσει έναν άλλον διερμηνέα να ενεργεί αντιεπαγγελματικά, θα πρέπει να το επισημάνει στον εν λόγω συνάδελφο και, αν είναι απαραίτητο, να ενημερώσει για την αντιεπαγγελματική του στάση τον Σύλλογο Διερμηνέων. Αν ένας διερμηνέας δεχτεί σχόλια για έναν συνάδελφο, θα πρέπει να παραπέμψει το πρόσωπο που δίνει τις πληροφορίες στον εν λόγω διερμηνέα.
 3. Ο διερμηνέας προετοιμάζεται για την εργασία του έγκαιρα και προσεκτικά. Προετοιμασία σημαίνει εξοικείωση με το θέμα και το λεξιλόγιο του θέματος και στις δύο γλώσσες και βρίσκει μετάφραση των όρων που χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προετοιμάζεται εκ των προτέρων αν πρόκειται για εξειδικευμένο αντικείμενο διερμηνείας. Αυτό συμβαίνει για να πετύχει το στόχο της διερμηνείας, δηλαδή, να καταστήσει δυνατή τη γλωσσική ισότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Πριν αρχίσει η διερμηνεία, ο διερμηνέας πρέπει να γνωρίζει το θέμα και τον ακριβή τόπο και χρόνο, καθώς και τον πελάτη και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του, σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω πληροφορίες. Η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία του διερμηνέα είναι προς όφελος όλων των πλευρών. Θα πρέπει να του παρέχονται κατά το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και υλικό που αφορούν την συναλλαγή. Ο χρόνος παράδοσης των πληροφοριών στον διερμηνέα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον πελάτη. Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει την ποιότητα στην εργασία. Ο διερμηνέας δεν αποδέχεται μια ανάθεση αν δεν μπορεί να προετοιμαστεί επαρκώς. Μια τέτοια άρνηση δείχνει ότι ο διερμηνέας γνωρίζει τα όριά του. Θα δεχτεί μόνο μια ανάθεση που μπορεί να χειριστεί, δηλαδή, όταν είναι σε θέση να μεταφέρει το μήνυμα σωστά. Αν ο διερμηνέας δεν δύναται να προετοιμαστεί σωστά εκ των προτέρων λόγω έλλειψης υλικού, έχει το δικαίωμα να μελετήσει το θέμα και την απαιτούμενη ορολογία κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, πράγμα που φυσικά θα παρατείνει τη διερμηνεία. Μπορεί επίσης να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σε φυλλάδια από γραφεία και πρακτορεία, στο διαδίκτυο, σε λεξικά και έγγραφα δικαστηρίων.
 4. Ο διερμηνέας πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τις επαγγελματικές του δεξιότητες. Πέραν της καλής γνώσης της γλώσσας και των δεξιοτήτων διερμηνείας χρειάζεται γνώση τεχνικών διερμηνείας, καθώς και ευρεία γνώση γενικών θεμάτων. Όλα αυτά πρέπει να ασκούνται και να αναπτύσσονται ενεργά. Οι γλώσσες αλλάζουν και εξελίσσονται με τις αλλαγές στην κοινωνία. Ο διερμηνέας εξελίσσει τις δεξιότητές του παρακολουθώντας την πολιτισμική πλευρά των γλωσσών εργασίας, καθώς και μέσα από ευκαιρίες κατάρτισης. Δουλεύει συνεχώς ορολογίες. Επίσης, οι δεξιότητες διερμηνείας μπορούν να βελτιωθούν και ανεξάρτητα ή/και από κοινού με άλλους συναδέλφους, με τη μελέτη του προϊόντος της ιδίας εργασίας λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από άλλους. Ο διερμηνέας αναγνωρίζει τα προσωπικά του όρια. Ενδιαφέρεται για την καλή τους ψυχική και φυσική κατάσταση, προκειμένου να διατηρήσει τις ικανότητες του στη δουλειά και να εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα.
 5. Ο διερμηνέας θα διερμηνεύει μόνο μεταξύ των γλωσσών για τις οποίες είναι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο ή είναι διαπιστευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν το σύλλογο για τα νέα προσόντα τους ή την προσθήκη γλωσσών.
 6. Εάν ένας πελάτης ζητήσει από το διερμηνέα να διερμηνεύσει μεταξύ γλωσσών των οποίων ο διερμηνέας διαθέτει επαρκή γνώση, αλλά οι οποίες δεν είναι συμφωνημένες, ο ίδιος μπορεί να το πράξει υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι της παρ. 3., και ότι ο Πελάτης έχει ενημερωθεί σχετικά με τα δυνατά μειονεκτήματα που ενέχει η απόφασή του.
 7. Ο διερμηνέας θα διερμηνεύει πιστά το νόημα των διερμηνευόμενων, χωρίς να προσθέτει, να αφαιρεί ή να αλλάζει τίποτε· σε εξαιρετικές περιστάσεις ο διερμηνέας μπορεί να κάνει μια περίληψη αν του ζητηθεί.
 8. Ο διερμηνέας πρέπει να φροντίζει να ενημερώνεται από πριν για το επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο θα εργαστεί, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ειδικής ορολογίας. Επίσης οφείλει να έχει κατά νου και να εγγυάται την τήρηση των ακολούθων σημείων πρακτικής φύσεως: [βλ. Συνθήκες Εργασίας Διερμηνέων Συνεδρίων ]
 9. Αν η έλλειψη ενημέρωσης του υπόβαθρου της συγκεκριμένης δουλειάς εκ μέρους του διερμηνέα είναι τέτοια ώστε να μειώνεται σημαντικά η ικανότητά του/της να φέρει σε πέρας την αποστολή του, ο ίδιος πρέπει να ενημερώσει τους υπευθύνους και να αποσυρθεί.
 10. Ο διερμηνέας θα ενημερώσει τους υπευθύνους σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με διαλέκτους και τεχνικούς όρους και, αν δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ικανοποιητικά, θα αποσυρθεί από τη συγκεκριμένη αποστολή.
 11. Ο διερμηνέας θα τηρεί οιουσδήποτε επιμέρους κανόνες και πρωτόκολλα που αφορούν σε μια συγκεκριμένη αποστολή διερμηνείας.
 12. Ο διερμηνέας που εργάζεται σε διαπραγματεύσεις/για κοινωνικούς σκοπούς ή ως διερμηνέας συνεδρίων, ή σε οιοδήποτε άλλο πλαίσιο όπου είναι αναγκαία προϋπόθεση η ουδετερότητα μεταξύ των εμπλεκομένων, δεν θα συζητά, δεν θα δίνει συμβουλές ή θα εκφράζει απόψεις ή αντιδράσεις προς οιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος καθ’υπέρβαση των καθηκόντων του ως διερμηνέα. Ο διερμηνέας που εργάζεται σε άλλα πλαίσια μπορεί να παρέχει επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις αν ζητηθούν, και, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών.
 13. Ο διερμηνέας τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με πληροφορίες και γνώσεις που αποκομίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και δεν χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες ή γνώσεις για προσωπικό όφελος.
 14. Ο διερμηνέας θα προσπαθεί, ακόμη και από πριν όπου είναι δυνατό, να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αποτελεσματική διερμηνεία (π.χ. να είναι καθισμένος σε μέρος από το οποίο μπορεί να δει τον ομιλητή και τις διαφάνειες και από το οποίο τον ακούν καθαρά, επαρκή διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του κλπ.). Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ο διερμηνέας θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και όπου η εν λόγω ανεπάρκεια μπορεί να καταστεί σοβαρό εμπόδιο στην αποτελεσματική διερμηνεία, θα αποσύρεται από την αποστολή.
 1. Όταν ένας διερμηνέας αποσύρεται από μία αποστολή υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω, και όταν ο διερμηνέας έχει προσληφθεί από έναν πελάτη, θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με την αποχώρησή του και θα καταθέτει εγγράφως τους λόγους της αποχώρησής του το συντομότερο δυνατό, εάν του ζητηθεί.
 1. Ο διερμηνέας δεν θα διακόπτει, δεν θα κάνει παύση ή δεν θα παρεμβαίνει εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  • όταν θέλει να ζητήσει διευκρινίσεις,
  • για να διευκρινίσει κάτι που κατά τη γνώμη του ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν κατάλαβε τι εννοούσε το άλλο
  • για να ενημερώσει τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με μια αναφορά πολιτισμικού περιεχομένου που τα ίδια δεν κατάλαβαν ή
  • για να σηματοδοτήσει μια κατάσταση ή παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη διαδικασία της διερμηνείας (όπως ανεπαρκής χώρος εγκατάστασης του διερμηνέα, ανεπαρκής ορατότητα ή οπτική επαφή ή κακός ήχος, ανεπαρκή διαλείμματα κλπ.).
 2. Ο διερμηνέας δεν θα αναθέτει δουλειά σε τρίτους ή θα δέχεται δουλειά που του αναθέτουν τρίτοι χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει τον πελάτη και να έχει την πλήρη συναίνεσή του, όπου είναι δυνατό η εν λόγω συναίνεση θα πρέπει να παρέχεται εγγράφως.
 3. Ο διερμηνέας πρέπει να καθορίζει την αμοιβή που ζητά για τις υπηρεσίες του με επαγγελματικό και δίκαιο τρόπο.

Τα μέλη του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος:

 • ασκούν θεμιτό ανταγωνισμό,
 • σέβονται τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τις πληρωμές, πιστώσεις, συμβάσεις, πωλήσεις, καθώς και τις φορολογικές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις,
 • τηρούν θεμιτή στάση και έχουν καλή συμπεριφορά, από αστική, κοινωνική, επαγγελματική και εμπορική άποψη, απέναντι στα άλλα μέλη του Συλλόγου και απέναντι στα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ειδικότερα τους πελάτες και υπαλλήλους.