Οι γλωσσικοί συνδυασμοί του διερμηνέα συνεδρίων

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διερμηνείς συνεδρίων κάνουν διερμηνεία από τις παθητικές τους γλώσσες προς τη μητρική τους γλώσσα. Η μητρική γλώσσα είναι η ενεργητική τους γλώσσα, η οποία συχνά αναφέρεται ως γλώσσα A.

Ορισμένοι διερμηνείς γνωρίζουν άριστα μια άλλη γλώσσα, εκτός της μητρικής τους, και είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία προς τη γλώσσα αυτή από μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες γλώσσες τους. Πρόκειται λοιπόν για μια δεύτερη ενεργητική τους γλώσσα. Για ένα διερμηνέα που είναι σε θέση να κάνει διερμηνεία από την μητρική του γλώσσα προς μια δεύτερη ενεργητική γλώσσα, λέμε ότι κάνει “retour“. Ορισμένοι διερμηνείς με γλώσσα «retour» εργάζονται προς τη γλώσσα αυτή μόνο σε διαδοχική και όχι σε ταυτόχρονη διερμηνεία.

Παθητικές γλώσσες είναι οι γλώσσες τις οποίες ο διερμηνέας κατανοεί πλήρως και τις οποίες συχνά ομιλεί ως ένα βαθμό, όχι όμως αρκετά ώστε να μπορεί να κάνει διερμηνεία προς τις γλώσσες αυτές.

Ενεργητικές γλώσσες:

A : Η μητρική γλώσσα του διερμηνέα (ή άλλη γλώσσα αυστηρώς ισοδύναμη με μητρική), προς την οποία εργάζεται ο διερμηνέας από όλες τις άλλες γλώσσες του και στους δύο τρόπους διερμηνείας, ταυτόχρονη και διαδοχική. Όλα τα μέλη πρέπει να έχουν μία τουλάχιστον γλώσσα “Α”, είναι όμως δυνατό να έχουν και περισσότερες από μία.

B : Γλώσσα εκτός της μητρικής γλώσσας του διερμηνέα, την οποία ο διερμηνέας γνωρίζει άριστα και προς την οποία κάνει διερμηνεία από μία ή περισσότερες εκ των άλλων γλωσσών του. Ορισμένοι διερμηνείς κάνουν διερμηνεία προς μία γλώσσα “Β” μόνο σε έναν από τους δύο τρόπους διερμηνείας.

Παθητικές γλώσσες:

Γ : Γλώσσες τις οποίες ο διερμηνέας κατανοεί πλήρως και από τις οποίες κάνει διερμηνεία.