Κριτήρια Εισδοχής

Ως πλήρη μέλη γίνονται δεκτοί:

δ1.Όσοι έχουν πτυχίο διερμηνείας συνεδρίων (βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) και κατ’ ελάχιστον 100 ημέρες εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων,

ή

δ2.Όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλο και κατάρτιση διερμηνέα συνεδρίων και κατ’ ελάχιστον 120 ημέρες εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων,

ή

δ3. Όσοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν πάνω από 150 ημέρες εργασίας.

ή

δ4.Όσοι δεν πληρούν κάποιον από τους ανωτέρω όρους αλλά έχουν πάνω από 150 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν στην περίπτωση διερμηνέα εγνωσμένου κύρους και γίνονται δεκτοί κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ.

Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται:

(α) οι φοιτητές των πτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών τμημάτων ειδίκευσης διερμηνείας Ελλάδας και εξωτερικού,

(β) οι πτυχιούχοι διερμηνείς που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια εισδοχής πλήρους μέλους του Συλλόγου και

(γ) επαγγελματίες διερμηνείς που πληρούν εν μέρει τα κριτήρια εισδοχής πλήρους μέλους του Συλλόγου.

Σκοπός της ένταξης των πάρεδρων μελών είναι η εισδοχή τους ως πλήρων μελών και ως μέγιστη διάρκεια διατήρησης της ιδιότητας του πάρεδρου μέλους ορίζεται η τετραετία με δικαίωμα παράτασης για μία διετία εφόσον συντρέχουν ικανοί λόγοι.

Τα πάρεδρα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και τοποθέτησης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι,και δεν εμφανίζονται στο διαδικτυακό ευρετήριο του Συλλόγου.

Ως ημέρες εργασίας νοούνται αποκλειστικά και μόνο ημέρες εργασίας συνεδριακής διερμηνείας (διαδοχικής, ταυτόχρονης ή ψιθυριστής) και όχι διερμηνείας δικαστηρίων ή συνοδείας.

Οι ημέρες εργασίας θα αποδεικνύονται με τον ακόλουθο τρόπο: Τα υποψήφια μέλη θα καταθέτουν κατάλογο με τις ημέρες εργασίας (όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία, ο τίτλος του συνεδρίου  και οι / γλώσσες εργασίας. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος περαιτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των παραστατικών παροχής υπηρεσιών διερμηνείας συνεδρίων από τον υποψήφιο).

Νοείται η κατάρτιση που στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας διάρκειας τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών.

Για την εισδοχή στο Σύλλογο απαιτείται βάσει των παραπάνω η κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών:

  1. Aίτηση νέου μέλους
  2. Βασικός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
  3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διερμηνεία συνεδρίων, όπου απαιτείται, ή βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης διερμηνέων συνεδρίων ως ορίζεται παραπάνω στο παρόν, όπου απαιτείται
  4. Κατάλογος ημερών εργασίας και τυχόν άλλα αποδεικτικά τεκμηρίωσης
  5. Βιογραφικό σημείωμα
  6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ανωτέρου επιπέδου για τους γλωσσικούς συνδυασμούς εργασίας που δηλώνονται στην αίτηση, όταν αυτοί δεν προκύπτουν από τις πανεπιστημιακές σπουδές, όπως και για την προσθήκη νέων γλωσσικών συνδυασμών
  7. Ενημερότητα άσκησης επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (www.gsis.gr) για τους έχοντες έδρα στην Ελλάδα ή αντίστοιχη ενημερότητα για τους έχοντες έδρα στο εξωτερικό
  8. Υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τα οριζόμενα από τα άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου και του Κώδικα Δεοντολογίας.